Naše služby

Vodohospodářské stavby

 • úpravy a čištění vodních toků a objektů
 • výstavba a obnova vodních nádrží a rybníků
 • stavby na ochranu před povodněmi
 • hrazení bystřin
 • odstraňování povodňových škod
 • revitalizace vodních toků a nádrží
 • stabilizace svahů, erozních rýh a sesuvů
 • skrývky, rekultivace a terénní úpravy

Dopravní stavby

 • výstavba a obnova lesních a polních cest
 • místní komunikace
 • cyklistické stezky a turistické chodníky
 • související objekty (mostky, opěrné zdi, dlažby, přídlažby)
 • zpevněné plochy
 • rekonstrukce a výstavba silničních propustků